Regulamin CH Ogrody

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO OGRODY W ELBLĄGU

W trosce o bezpieczeństwo oraz wygodę i komfort Klientów Centrum Handlowego, prosimy o przestrzeganie Regulaminu obowiązującego na terenie Centrum Handlowego oraz stosowanie się do zaleceń Dyrekcji Centrum Handlowego oraz Ochrony.

I. Postanowienia ogólne:

 1. Centrum Handlowe jest dostępne w godzinach otwarcia wskazanych na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej https://centrumogrody.pl/godziny-otwarcia/ .
 2. Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Centrum Handlowego wyłącznie pod opieką osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nimi.
 3. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się w Centrum Handlowym odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 4. Centrum Handlowe jest monitorowane.
 5. O wszystkich rzeczach znalezionych należy niezwłocznie poinformować służbę ochrony Centrum Handlowego.

II. Zabrania się:

 1. Zabrania się przebywania na terenie Centrum Handlowego osobom odwiedzającym obiekt w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia, w tym również osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócającym spokój innych osób odwiedzających lub przebywających na terenie Centrum Handlowego.
 2. Jakiejkolwiek działalności, która może być uznana za niebezpieczną, niehigieniczną, szkodliwą lub działalności, która może przeszkadzać innym osobom odwiedzającym lub przebywającym na terenie Centrum Handlowego.
 3. Wnoszenia na teren Centrum Handlowego broni, materiałów wybuchowych, substancji chemicznych lub innych materiałów niebezpiecznych.
 4. Na terenie Centrum Handlowego palenia wyrobów tytoniowych, w tym elektronicznych papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 5. Na terenie Centrum Handlowego konsumowania napojów alkoholowych oraz przebywania pod ich wpływem.
 6. Na terenie Centrum Handlowego posiadania, spożywania oraz przebywania pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
 7. Fotografowania i filmowania Centrum Handlowego lub jego części, bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego.
 8. Dystrybucji materiałów reklamowych, umieszczania plakatów oraz przeprowadzania ankiet bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego.
 9. Organizowania zgromadzeń,  wystawiania  na  sprzedaż  towarów,  handlu  obnośnego  i  obwoźnego,  występów  muzycznych i tanecznych, innego rodzaju wystąpień oraz prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie Centrum Handlowego bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego.
 10. Biegania, hałasowania, jazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach, longboardach, hulajnogach, rowerach itp..
 11. Użytkowania schodów i taśm ruchomych oraz wind niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności biegania po schodach i taśmach ruchomych, wprowadzania i poruszania się po schodach ruchomych z wózkami dla dzieci, wchodzenia „pod prąd”, poruszania się schodami wyłączonymi z użytku.
 12. Niszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezdatnym do użytku mienia i urządzeń znajdujących się w Centrum Handlowym, w tym w szczególności urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp.
 13. Żebrania i akwizycji na terenie Centrum Handlowego.
 14. Przebywania na terenie Centrum Handlowego poza godzinami jego otwarcia bez zgody Dyrektora Centrum Handlowego.

III. Wprowadzenie psów na teren Centrum Handlowego:

 1. Wprowadzając psa na teren Centrum Handlowego należy zachować szczególną ostrożność. Właściciel lub opiekun zobowiązany jest do posiadania pełnej kontroli nad psem przez cały czas obecności psa na terenie Centrum Handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii higieny i bezpieczeństwa innych osób przebywających na terenie Centrum Handlowego.
 2. Właściciele lub opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za ewentualne szkody poczynione przez psy wprowadzone na teren Centrum Handlowego. Są również zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia oraz życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności dołożenia starań, by psy te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych dla wspólnego użytku.
 3. Na teren Centrum Handlowego psy mogą być wprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, wyłącznie na smyczy o długości nieprzekraczającej 1 m lub na rękach właściciela.
 4. Centrum Handlowe jest także przyjazne psom przewodnikom/psom asystującym.
 5. Wstęp z psami do poszczególnych lokali handlowych i usługowych na terenie Centrum Handlowego może być ograniczony regulaminami poszczególnych lokali. Właściciel lokalu samodzielnie stanowi o zasadach umożliwiających wejście psów do lokali.
 6. Zabrania się wprowadzania psów na schody i taśmy ruchome.
 7. Zabrania się pozostawiania psów w obrębie nieruchomości Centrum Handlowego bez opieki.

IV. Postanowienia końcowe:

 1. Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągane konsekwencje prawne.
 2. Wejście na teren Centrum Handlowego oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Niezależnie od wymienionych wyżej postanowień zabrania się podejmowania w Centrum Handlowym działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.