REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „LEGO PRZYGODA 2022”

 • Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Maciej Hassa, działający pod marką Be About, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EB Unit Maciej Hassa, z siedzibą w Warszawie, 02-757, ul. Pory 61 lok. 59, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 5213090828; posiadającą numer REGON: 363488121.
 2. Organizator działa na zlecenie City Gardens Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy  ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530114, posiadająca numer REGON 360081531, numer NIP 5252599387, kapitał zakładowy 5.042.100,00 złotych, która jest właścicielem Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu.
 • Definicje
 1. Akcja promocyjna – publiczna sprzedaż konsumencka premiowana, odbywająca się w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w której przyznanie nagród Uczestnikom Akcji promocyjnej uzależnione jest od spełnienia przesłanek określonych w Regulaminie.
 2. Okres trwania akcji promocyjnej – okres trwający w dniach 16 – 28 maja 2022 roku  z wyłączeniem niedzieli  (22 maja 2022 r.), podczas którego Uczestnicy mogą rejestrować paragony wyłącznie w godzinach otwarcia Punktu Obsługi Akcji Promocyjnej, a więc w godz. 11:00 – 19:00.
 3. Okres sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej – okres trwający w dniach i godzinach wskazanych w punkcie 2 powyżej.
 4. Centrum Handlowe – Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu, Płk. Stanisława Dąbka 152, 82-300 Elbląg.
 5. Dowód zakupu – paragon dokumentujący zakup  towarów, lub usług, dokonany w sklepach lub punktach usługowych Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu. Dowodem zakupu nie jest paragon obejmujący następujące kategorie zakupowe: alkohol, tytoń, gry hazardowe i liczbowe, leki, usługi bankowe, usługi ksero, karty prepaid i karty podarunkowe. Pojedynczy dowód zakupu musi mieć wartość co najmniej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto. Dowód zakupu musi być wystawiony w Okresie sprzedaży uprawniającej do udziału w Akcji promocyjnej. Celem uczestniczenia w Akcji promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest do obowiązkowej rejestracji Dowodu zakupu w Punkcie obsługi Akcji promocyjnej. Dowód zakupu na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 50 zł brutto – daje podstawę do zdobycia 1 pieczątki na Karcie Promocji.
 6. Nagroda w ramach Akcji promocyjnej – nagroda lub nagrody, o których mowa w §5 Regulaminu.
 7. Punkt obsługi – oznaczone miejsce (stoisko) w Centrum Handlowym Ogrody zlokalizowane w okolicy wejścia do Centrum Handlowego Ogrody położonego od strony skrzyżowania ul. Płk. Stanisława Dąbka i ul. Ogólnej i czynne w Okresie sprzedaży uprawniającej do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, w którym hostessy będą obsługiwać Uczestników Akcji promocyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 8. Uczestnik Akcji promocyjnej – osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa w § 3 Regulaminu, biorące udział w Akcji promocyjnej.
 9. Osoba Najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
 10. Regulamin akcji promocyjnej – niniejszy regulamin.
 11. Karta promocji – karta używana do przystawania pieczątek, posiadająca 6 miejsc na pieczątki, pozwalająca po zebraniu max. 6 pieczątek na odbiór Nagrody. Po odbiorze nagrody karta promocji zabierana jest przez hostessę.
 • Uczestnik Akcji promocyjnej

 1. W Akcji promocyjnej może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Akcji promocyjnej  nie mogą brać udziału:
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym lub Organizatorem Akcji Promocyjnej, ani osoby dla nich najbliższe,
 • osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które zawarły z Centrum Handlowym umowę najmu lub dzierżawy powierzchni, jak również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe,
 • osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum Handlowego posiadają punkty handlowe lub usługowe, jak również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe,
 • osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum Handlowego wykonują czynności związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym związane z agencją ochrony, usługą sprzątania, świadczeniem usług technicznych etc., jak również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym, ani osoby dla nich najbliższe,
 • inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji Promocyjnej.
 • Zasady Akcji promocyjnej

 1. Osoba spełniająca przesłanki opisane w § 3 Regulaminu, celem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej powinna dokonać w Okresie sprzedaży, zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej. Następnie powinna zgłosić się do Punktu obsługi Akcji promocyjnej z Dowodem zakupu. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu Akcji promocyjnej i jej akceptacją przez Uczestnika.
 2. Po okazaniu Dowodu zakupu oraz weryfikacji spełnienia przesłanek opisanych w Regulaminie, przez hostessę, każdy dowód zakupu zostaje zarejestrowany, co oznacza zapisanie jego wartości, daty i sklepu, z jakiego pochodzi, a następnie otrzymuje podpis hostessy i jest wykluczony z ponownej rejestracji.
 3. Uczestnikowi Akcji promocyjnej po rejestracji Dowodu zakupu przysługuje prawo do odebrania minimum jednej, a maksimum sześciu pieczątek, które przystawiane są na Karcie promocji. Tzn. jeśli przedstawiony Dowód zakupu będzie opiewał na przykład na kwotę 300 zł lub więcej Uczestnik może od razu odebrać Nagrodę. W przypadku kiedy przedstawiony Dowód zakupu będzie opiewał na kwotę wyższą niż 200 zł, a niższą niż 250 zł Uczestnik otrzyma 4 pieczątki na Kartę promocji.
 4. Jeden Dowód zakupu wyższy niż 300 zł nie uprawnia Uczestnika, do odbioru większej liczby Nagród lub pieczątek. Inaczej rzecz ujmując jeden Dowód zakupu uprawnia Uczestnika do odbioru maksymalnie jednej nagrody.
 5. W sytuacji, w której Uczestnik okaże jeden Dowód zakupu na kwotę wyższą niż 300 zł, nie otrzymuje on Karty promocji, a od razu Nagrodę. Reszta procedury identyfikacji opisanej wyżej jest taka sama.
 6. Po zebraniu sześciu pieczątek na jednej Karcie promocji Uczestnik może odebrać Nagrodę.
 7. Uczestnik Akcji promocyjnej jest zobowiązany zachować dowód Zakupu uprawniający do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej – do momentu odebrania pieczątki lub pieczątek, lub Nagrody. W razie zagubienia dowodu Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do otrzymania pieczątki lub Nagrody.
 8. Akcja promocyjna nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, a także nie jest konkursem w  rozumieniu przepisów prawa.
 9. W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i uzyskania Nagrody, o której mowa w pkt 5 Regulaminu, każdy Uczestnik Akcji promocyjnej powinien zaakceptować oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu. Akceptacja oświadczenia wymagana jest przy odbiorze każdej pieczątki lub Nagrody, nawet jeśli wiąże się to z podpisaniem drugiego lub kolejnych oświadczeń.
 10. Każdy Uczestnik Akcji promocyjnej, który spełni założenia niniejszego Regulaminu uprawniony jest do otrzymania pieczątki, a w konsekwencji Nagrody, o której mowa w § 5 aż do wyczerpania puli Nagród lub do zakończenia czasu trwania Akcji promocyjnej.
 • Nagrody w ramach Akcji Promocyjnej

 1. Nagrodami w ramach Akcji promocyjnej są karty podarunkowe o wartości 30 zł, ważne rok od daty aktywacji. W sumie w trakcie trwania akcji do wygrania jest 500 Nagród o łącznej wartości 15 000 złotych brutto
 2. Nagrody dostępne są do wyczerpania ich puli. Dzienna pula Nagród wynosi 41 szt. W przypadku niewyczerpania puli Nagród w danym dniu Nagrody przechodzą na kolejny dzień trwania Akcji Promocyjnej.
 3. Uczestnikowi Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na  osoby trzecie.
 4. Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Akcji promocyjnej, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, jak wyżej – nie można przenosić na inne osoby.
 5. Nie ma możliwości zakupu Nagród.
 6. Pula nagród jest ograniczona. Po jej wyczerpaniu, Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po spełnieniu wszystkich postanowień Regulaminu.
 • Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: maciej.hassa@beabout.pl lub na fizyczny adres Organizatora w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej, a więc 4 czerwca 2022. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje stempel pocztowy lub potwierdzenie dostarczenia e-mail.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Akcji promocyjnej:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego reklamację,
 • powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
 1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone w formie pisemnej, zawierające dane określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Postępowanie reklamacyjne trwa 10 (dziesięć) dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację w takiej samej formie, w jakiej reklamacja wpłynęła – na adres wskazany w reklamacji. O zachowaniu czternastodniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego).
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, ale wyczerpanie postępowania reklamacyjnego jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. W przypadku złożenia reklamacji administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych i przetwarzanych w celu realizacji Akcji jest Organizator. Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 5. Uczestnik ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych osobowych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 1. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłał te dane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych powyżej będą przetwarzane przez okres trwania Akcji oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zakończenia Akcji.
 4. Uczestnik może skorzystać z uprawnień zawartych w § 8 powyżej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: maciej.hassa@beabout.pl lub skontaktować się z Maciejem Hassą  listownie pod jego adresem korespondencyjnym. W odpowiedzi na żądanie Uczestnika Organizator może poprosić o zweryfikowanie tożsamości Uczestnika lub podanie dalszych niezbędnych informacji.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Postanowienia końcowe

 1. Organizator Akcji promocyjnej – ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Akcji promocyjnej, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym fałszowania Dowodów zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, dokonywania fikcyjnych Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, dokonywania zwrotu zakupionych produktów) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
 2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w czasie trwania Akcji promocyjnej – w Punkcie obsługi Akcji promocyjnej.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Organizator Akcji promocyjnej zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy organizacji Akcji promocyjnej. Zmiany regulaminu będą ogłaszane w ten sam sposób, co ogłaszanie samego regulaminu.
 5. Organizator Akcji promocyjnej ma prawo do odwołania Akcji promocyjnej z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się w miejscu odbywania się Akcji promocyjnej uniemożliwiających działania Punktu obsługi Akcji promocyjnej, których nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji. Odwołanie. Akcji promocyjnej nie dotyczy osób, które w chwili odwołania Akcji promocyjnej spełniły już warunki, o których mowa w pkt 4 Regulaminu i otrzymały Nagrody.
 6. Organizator Akcji promocyjnej nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Uczestnika.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.