CARREFOUR „Rezerwuj i odbierz”

REGULAMIN
„Rezerwuj i odbierz”


I. Postanowienia ogólne
1. Carrefour – „Carrefour Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020710, o kapitale zakładowym w wysokości 1.970.719.050,00 złotych, NIP: 937-00-08-168.
2. Usługa „Rezerwuj i odbierz” – usługa za pośrednictwem której Carrefour umożliwia Klientom rezerwowanie Produktów znajdujących się w Placówce poprzez Infolinię, Wiadomość SMS lub Wiadomość e-mail oraz odbiór zarezerwowanych Produktów przez Klienta w Placówce.
3. Placówka – Hipermarket Carrefour ul. Płk. Dąbka 152, 82- 300 Elbląg
4. Punkt Odbioru – punkt znajdujący się w Punkcie Obsługi Klienta w Placówce, w którym Klient odbiera zarezerwowane Produkty w ramach Usługi „Rezerwuj i odbierz”.
5. Punkt Obsługi Klienta – punkt obsługi klienta znajdujący się w Placówce;
6. Produkty – produkty spożywcze i drogeryjne dostępne w Placówce z wyjątkiem:
a) wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących te wyroby, symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych;
b) alkoholu i towarów których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego (z wyjątkiem piwa);
c) mrożonek, mięsa oraz wędlin i serów krojonych na miejscu.
7. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Infolinii, Wiadomość SMS lub Wiadomość e-mail, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży w Placówce.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin; regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta, który znajduje się w Placówce. 9. Klient – osoba fizyczna oraz przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonujący zakupu Produktów w ramach usługi „Rezerwuj i odbierz”.
10. Infolinia – infolinia przeznaczona do Rezerwacji przez Klientów Produktów, dostępna w godzinach pracy Placówki, pod numerem telefonu 519 014 721. Koszt rozmowy telefonicznej jest równy opłacie standardowej zgodnie z cennikiem operatora.
11. Wiadomość SMS – wiadomość SMS z listą Produktów, które Klient chce zarezerwować wysłana przez Klienta pod numer Infolinii. Koszt wysłania wiadomości SMS jest równy opłacie standardowej zgodnie z cennikiem operatora.
12. Widomość e- mail – wiadomość e-mail z listą Produktów, które Klient chce zarezerwować wysłana przez Klienta na adres: szybkiezakupy.carrefour@gmail.com
II. Rezerwacja, realizacja i odbiór rezerwacji
1. Aby skorzystać z Usługi „Rezerwuj i odbierz” Klient powinien skontaktować się z Placówką dzwoniąc na Infolinię, wysyłając Wiadomość SMS lub Wiadomość e-mail, wskazując podczas
kontaktu wybrane Produkty podając ich rodzaj, markę, ilość, wagę lub objętość oraz planowany termin odbioru rezerwowanych Produktów w godzinach pracy Placówki, nie krótszy niż 2 godziny zegarowe od momentu złożenia Rezerwacji. 2. W przypadku Rezerwacji dokonanej po godzinie 18.00 lub w dni ustawowo wolne od pracy, w których Placówka jest nieczynna, odbiór zarezerwowanych Produktów możliwy jest w pierwszym dniu otwarcia Placówki w godzinach jej pracy, następującym po wyżej wskazanych dniach.
3. W celu złożenia rezerwacji Produktu Klient zobowiązany jest podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu.
4. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za zarezerwowane Produkty, przy składaniu Rezerwacji zobowiązany jest podać nr NIP. W przypadku Rezerwacji telefonicznej pracownik Placówki potwierdzi, że dobrze ten numer zapisał. Dodatkowo, w przypadku paragonów do 450 zł Klient zobowiązany jest wskazać, czy paragon za zarezerwowane Produkty traktować jako fakturę uproszczoną, czy Klient będzie chciał pełną fakturę.
5. Po dokonaniu Rezerwacji Klient otrzyma potwierdzenie Rezerwacji wraz z informacją o przewidywanej całkowitej cenie zarezerwowanych Produktów. Potwierdzenie nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu komunikacji jaki został użyty do dokonania przez Klienta Rezerwacji.
6. Potwierdzenie Rezerwacji nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Dokonanie Rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zaś Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
7. Pracownik Placówki sprawdza czy wybrane przez Klienta Produkty są dostępne w Placówce. W przypadku braku Produktów w Placówce pracownik zaproponuje Klientowi inne Produkty ekwiwalentne, których charakter i cena będą zbliżone do Produktów wskazanych przez Klienta. Przy odbiorze zarezerwowanych Produktów, Produkty ekwiwalentne będą wyróżnione spośród Produktów objętych Rezerwacją, a Klient ma prawo odmowy przyjęcia części lub wszystkich zaoferowanych przez Placówkę Produktów ekwiwalentnych.
8. Po skompletowaniu zarezerwowanych Produktów pracownik Placówki zawiadamia Klienta przy użyciu takiego samego sposobu komunikacji jaki został użyty do dokonania przez Klienta Rezerwacji, że zamówione Produkty są gotowe do odbioru w Placówce.
9. Klient jest zobowiązany do odebrania zarezerwowanych Produktów w terminie 3 godzin zegarowych od godziny otrzymania powiadomienia o gotowości do odbioru zarezerwowanych Produktów. W przypadku nieodebrania przez Klienta zarezerwowanych Produktów w powyższym terminie, Rezerwacja złożona przez Klienta zostanie anulowana.
10. Odbiór zarezerwowanych Produktów odbywa się w Punkcie Odbioru w Placówce w godzinach pracy Placówki, po zapłacie ceny za zarezerwowane Produkty.
11. W przypadku dużej ilości Rezerwacji termin odbioru Produktów może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przy użyciu takiego samego sposobu komunikacji jaki został użyty do dokonania przez Klienta Rezerwacji.
12. Płatności za zarezerwowane Produkty można dokonać wyłącznie przy odbiorze zarezerwowanych Produktów gotówką, kartą płatniczą, kartą podarunkową Carrefour oraz bonami i e-bonami Carrefour.
13. W przypadku dokonania Rezerwacji, umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili zapłaty za zarezerwowane Produkty i ich wydania Klientowi.
14. Klient, który dokonał Rezerwacji nie jest obowiązany do dokonania zakupu zarezerwowanych Produktów (zawarcia umowy sprzedaży).
15. Podczas transakcji realizowanych w ramach usługi „Rezerwuj i odbierz” Klient ma możliwości korzystania z Karty, Karty Seniora, Karty Mobilnej, Karty Mobilnej Senior, e-Kuponu Nagroda Kuponów Rabatowych oraz Naklejek, o których mowa w Regulaminie Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów. Punkty, Naklejki, e-Kupon Nagroda, e-Kupon Senior zostaną w związku z dokonaniem transakcji przyznane. Transakcja bierze udziału w akcjach promocyjnych, o których mowa w Regulaminie Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i programu Rodzinka dla stałych klientów, o ile regulamin danej akcji promocyjnej nie stanowi
inaczej. Definicje Karty, Karty Seniora, Karty Mobilnej, Karty Mobilnej Senior, e-Kuponu Nagroda, Kuponów Rabatowych, Naklejek, o których mowa powyżej uregulowane są w Regulaminie Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i programu Rodzinka dla stałych klientów dostępnym na stronie www.carrefour.pl.
III. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ul. Targowej 72 („Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: carrefour@galluppolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: iod@carrefour.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Usługi „Rezerwuj i odbierz”, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, obrona przed ewentualnymi roszczeniami oraz – w przypadku otrzymania od Klienta żądania w tym zakresie – wystawienie faktury. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja umowy zawartej w związku z dokonaną przez Klienta Rezerwacją, prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na rozpatrzeniu reklamacji i udzieleniu odpowiedzi, a także na obronie przed ewentualnymi roszczeniami oraz – w zakresie dotyczącym wystawienia faktur – realizacja ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji oraz dostawcy usług IT, usług prawnych, podatkowych i audytorskich oraz spółki z Grupy Carrefour. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji Usługi „Rezerwuj i odbierz”, a następnie przechowywane do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania usunięcia, sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji Usługi „Rezerwuj i odbierz”. W przypadku złożenia reklamacji podanie danych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie.
IV. Zasady zwrotu Produktów
Klient ma prawo zwrócić Carrefour Produkty pełnowartościowe na zasadach określonych w Regulaminie zwrotów towarów pełnowartościowych w hipermarketach Carrefour „Satysfakcja lub zwrot” dostępnym w Punkcie odbioru oraz na stronie www.carrefour.pl
V. Reklamacje
1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania usługi „Rezerwuj i odbierz”. Taką reklamacje Klient powinien złożyć w Punkcie Odbioru w Placówce lub pisemnie na adres: Carrefour Polska Sp. z o. o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, z dopiskiem „Rezerwuj i odbierz” lub na adres e-mail:…………….. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane: imię i nazwisko, dane do kontaktu (adres do korespondencji lub e-mail), opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz ewentualnie żądanie dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
2. Powyższe postanowienia nie ograniczają w żaden sposób praw Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do dochodzenia przez Klienta roszczeń w postępowaniu sądowym nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.
VI. Postanowienie końcowe
1. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta w Placówce.
2. Korzystając z usługi “Rezerwuj i odbierz” Klient potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
3. Carrefour zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i Załączników do niego z ważnych przyczyn, tj.:
a) spowodowanych działaniem siły wyższej,
b) w przypadku zmiany lokalizacji Placówki Carrefour lub zamknięcia Placówki Carrefour,
c) zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Carrefour lub zaprzestania prowadzenia przez Carrefour działalności gospodarczej,
d) zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez odpowiednie organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,
e) zaoferowania Klientom dodatkowych korzyści lub udogodnień, w szczególności związanych z korzystaniem z usługi „Rezerwuj i odbierz””,
f) z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Carrefour, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Klientów lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.
4. Zmiana Regulaminu i Załączników nie będzie naruszała praw nabytych Klientów. Carrefour będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenia odpowiedniej informacji i udostępnienie nowej treści Regulaminu w Placówce
5. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...